Propisi

Ukupno 31 - 60 od 138
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 47/08 i 101/16 PDF icon 47/08, PDF icon 101/16
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102/15, PDF icon 104/16, PDF icon 5/18, PDF icon 11/19, PDF icon 99/19
Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14, PDF icon 91-15.pdf
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27/16
Zakon o Trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 3/20
Zakon o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon 01/22
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/21
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 35/14, PDF icon 94/15, PDF icon 17/22
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/21
Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/13, PDF icon 65/13
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51-17.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16, PDF icon 24-18.pdf
Uredba o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20-19.pdf
UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 PDF icon 53-18.pdf
Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija 'Službene novine FBiH' PDF icon 106/14, PDF icon 27/19
UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17-19.pdf
UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21-19.pdf
Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/15
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/17 PDF icon 13/17
Odluka o ovlaštenju Ministarstva finansija za nabavku finansijskih usluga putem dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo kod banaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21, PDF icon 22/21