Skip to main content
Please wait...

Sektor za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj

Sektor za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj 

Sektor za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj obavlja poslove zaduživanja u dozvoljenim okvirima kod međunarodnih i domaćih finansijskih institucija, pripreme i ocjene mogućnosti finansiranja investicionih projekata, kreditnih zaduženja i donacija za realizaciju projekata, pripreme ugovora, sporazuma i odluka o kreditnim zaduženjima, garancijama i donacijama, servisiranje dugova, finansijske realizacije projakata, uspostavlja, razvija i održava sveobuhvatnu bazu podataka o kreditima, garancijama i donacijama, vrši servisiranje duga Kantona, prati realizaciju kreditnih linija datih iz budžeta Kantona i planira povrat istih, učestvuje u izradi budžeta u okviru svoje nadležnosti, u saradnji sa resornim ministarstvima obavlja poslove na realizaciji kreditnih linija za zapošljavanje demobilisanih boraca, plasman sredstava od privatizacije, stambenih kreditinih linija, ažurira otplatne planove prema izmjenama kursa valute, izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje planove obaveza po kreditima i izvještaje o realizaciji planova, izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje potraživanja po kreditima, vodi evidencije svih kreditnih linija, utvrđuje relevantnost projekata koje predlože resorna ministarstva i njihovu usklađenost sa strategijama, poslove obezbjeđenja finansiranja projekata, poslove na planiranju i koordinaciji finansiranja razvoja Kantona, sve poslove koordinacije pomoći Kantonu, vodi evidencije o vanjskom i unutrašnjem dugu i garancijama Kantona i u Kantonu u skladu sa Zakonom, sarađuje aktivno sa bankama, sarađuje sa Jedinicom za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada. Vodi registar koncesioni ugovora ,kao i deponovanje i evidenciju garancija.