Propisi

Ukupno 1 - 30 od 116
Naziv Pravni izvor Prilog
ODLUKA o urvrđivanju rasporeda državnih službenika i namještenika u poslovnim prostorijama Ministarstva finansija -
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06
Zakon o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 77/04 PDF icon 77/04
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 44/08 PDF icon 44/08
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon 10/20, PDF icon 18/20, PDF icon 29/20
Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09, PDF icon 15-16.pdf
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/08, PDF icon 101/16
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 41/12, PDF icon 08/15
Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102/15, PDF icon 104/16, PDF icon 5/18
Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14, PDF icon 91-15.pdf
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27/16
Zakon o Trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26-16.pdf
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 47/08 i 101/16 PDF icon 47/08, PDF icon 101/16
Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 35/14, PDF icon 94/15
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/13, PDF icon 65/13
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08
Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51-17.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 08/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16