Propisi

Ukupno 1 - 30 od 98
Naziv Pravni izvor Prilog
ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo -
ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo -
ODLUKA o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo -
Pravilnik o internoj reviziji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo -
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5-19.pdf
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/19 PDF icon 6-19.pdf
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 09/15
Zakon o investiranju javnih sredstava u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/04
Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00
Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09, PDF icon 15-16.pdf
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 47/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/08, PDF icon 101-16.pdf
Zakon o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 77/04 PDF icon zakona_o_investiranju_javnih_sredstava_1.pdf
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 41/12, PDF icon 08/15
Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14, PDF icon 91-15.pdf
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 44/08 PDF icon 44/08
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27-16.pdf
Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102-15.pdf, PDF icon 104-16.pdf
Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Zakon o Trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26-16.pdf
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 35-14.pdf, PDF icon 94-15.pdf
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28-18.pdf