JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

Jedinica za internu reviziju obavlja internu reviziju sistema, aktivnosti i procesa u Ministastvu i kod drugih budžetskih korisnika koji ne ispunjavajui uvjete iz člana 9. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH. Interna revizija obavlja se na osnovu strateškog i godišnjeg plana interne revizije odobenog od rukovodioca organizacije i u određenim slučajevima po nalogu rukovodioca, a u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH, etičkim kodeksom, Standardima i Poveljom interne revizije. Uloga Interne revizije je da na osnovu utvrđivanja potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima procjeni, sagleda i izvjesti o: efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u svrhu kontrolisanja rizika, usaglašenosti sa zakonima i propisima, pouzdanosti, tačnosti i sveobuhvatnosti finansijkih i drugih poslovnih informacija, efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja, zaštiti imovine i drugih resursa i preduzimaju mjere protiv mogučih gubitaka, zbog zloupotrebe , lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti, poštovanju i adekvatnosti politika i procedure za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti zaposlenih u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima, i preduzetim mjerama rukovodioca subjekta revizije odnosno organizacije,po preporukama interne revizije, sa ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti.