Skip to main content
Please wait...

SEKTOR ZA BUDŽET I FISKALNI SISTEM

Sektor za budžet i fiskalni sistem

Sektor za budžet i fiskalni sistem obavlja finansijsko planiranje prihoda, uspostavlja i nadgleda proces prijema i distribucije javnih prihoda i prihoda od sopstvenih djelatnosti, te vrši povrate pogrešno ili više uplaćenih prihoda, kao i njihovo preknjižavanje, obavlja poslove na pripremi propisa kojima se uređuje način izrade, donošenja i izvršenja budžeta i drugih poslova koji se odnose na pripremu i izradu budžeta, vrši sistematsku analizu prihoda i rashoda budžeta, analizu makroekonomskih pokazatelja, ukupnih novčanih tokova, prihoda i primitaka, analizira i predlaže mjere za povećanje prihoda budžeta, priprema izvještaj o fiskalnoj politici, smjernice i ciljeve fiskalne politike, priprema instrukcije i smjernice za izradu budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika, priprema budžetski priručnik koji daje set pravila i procedura po kojima će se postupati u procesu pripreme budžeta, razvija budžetski kalendar i definiše procedure budžetiranja, vrši pregled procjena budžetskih zahtjeva i daje preporuke i mišljenja, pokreće inicijative i izrađuje izmjene budžeta ukoliko dođe do odstupanja izvršenja budžeta u odnosu na usvojeni budžet, izrađuje srednjoročni budžetski okvir, kao i okvir javne potrošnje za period od 2-3 godine, te srednjoročne ciljeve fiskalne politike, u saradnji sa drugim ministarstvima i nadležnim institucijama priprema raspored javnih prihoda prema općinama i Gradu, sarađuje sa sektorima, a u cilju dobijanja podataka neophodnih u procesu pripreme i izrade budžeta, vrši unos usvojenog budžeta, daje mišljenja na prijedloge zakonskih i podzakonskih akata sa aspekta finansijske opravdanosti i mogućnosti finansiranja iz budžeta, analizira finansijske planove i izvještaje vanbudžetskih institucija i daje mišljenja na iste, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.