Pravilnik o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na isti, Odluka o imenovanju investicionog menadžera ( "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/19), Politika investiranja raspoloži

Pravilnik o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na isti,
Odluka o imenovanju investicionog menadžera ( "SlužbenE novinE Kantona Sarajevo", broj 16/19),
Politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava Kantona Sarajevo za 2019. godinu.