Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH

Poštovani

Ovom prilikom vas obavještavamo da je objavljen novi Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine FBiH“, broj: 69/14) koji će se primjenjivati od 01.01.2015. godine.
Novim Pravilnikom propisan je oblik i sadržaj finansijskih izvještaja, uputstvo za izradu kvartalnih izvještaja i godišnjih obračuna, razdoblja za koja se izrađuju i sastavljaju izvještaji, te način i rokovi za njihovo podnošenje.
Odredbe Pravilnika odnose se na Budžet FBiH, budžete kantona, općina, gradova, finansijske planove izvanbudžetskih fondova i poslovne planove javnih preduzeća.
Budžetskim korisnicima smatraju se korisnici određeni članom 2. tačka 10. Zakona o Budžetima u FBiH („Sl. Novine FBiH“, broj: 102/13) gdje stoji „Budžetski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave, te ostali koji su u budžetu uvršteni kao Budžetski korisnici“.
Popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi kao i bruto bilans u elektronskoj formi dostavljaćete u rokovima propisanim Pravilnikom.
Budžetski korisnici koji imaju otvorene podračune u okviru JRT-a, za namjenska sredstva i donacije dužni su sastavljati kvartalne i godišnje izvještaje uz pismeno obrazloženje o namjenskom utrošku sredstava s podračuna.
Obrasci za kvartalno izvještavanje i godišnji obračun, kao i popis Javnih preduzeća koja imaju obavezu izvještavanja, nalaze se na stranici Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u dijelu „Obavještenja“.

S poštovanjem,