Skupština KS usvojila Odluku o predinvestiranju u poticajnu stanogradnju: Sistemsko rješenje za mlade, stanove će moći kupiti na više lokacija po cijenama nižim od tržišnih

Skupština Kantona Sarajevo danas je održala svoju 38. radnu sjednicu na kojoj su, između ostalog, zastupnici podržali donošenje Nacrta zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo. Javna rasprava o ovom nacrtu trajat će 30 dana.

Nakon imenovanja nove ministrice pravde i uprave KS Darje Softić Kadenić, zastupnici su podržali Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.A odmah nakon usvajanja dnevnog reda današnje sjednice premijer KS Edin Forto povukao je tačke 5, 18 i 19, a koje su se ticale Programa rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2021. godinu, Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, te Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora ove agencije.

Zastupnici su, zatim, podržali Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta PU ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“ i davanju saglasnosti direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ da potpiše pomenuti Sporazum sa navedenom Općinom i Udruženjem.

Na prijedlog zastupnice Vildane Bešlije, usvojena je Rezolucija o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Kantonu Sarajevo. Kako je navedeno u tekstu Rezolucije, veliki broj provedenih istraživanja ukazuju na povezanost između izloženosti zagađujućim materijama iz okruženja i razvoja akutnih i hroničnih oboljenja kod ljudi, kao i na zdravstvene učinke zagađenja zraka na djecu.

Skupština je zadužila Vladu KS da imenuje interdisciplinarnu radnu grupu, čiji bi rezultati rada, u prvoj godini od imenovanja, trebali biti donošenje nekoliko akata a to su: akcioni plan za zaštitu djece i mladih osoba od zagađenja zraka u zatvorenom prostoru, nacrt zakona o kvaliteti zraka u zatvorenom u Kantonu Sarajevo, nacrt zakona o građenju u Kantonu Sarajevo, izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja, izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, kao i izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje.

U sastavu radne grupe bit će predstavnici ministarstava komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravde i uprave, te međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija i nezavisnih eksperata koje se bave zaštitom zraka u zatvorenom. Također, obaveza Vlade je da preduzme aktivnosti ka jačanju ljudskih i tehničkih kapaciteta za ažurnije prikupljanje podataka o kvaliteti zraka u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, podizanju svijesti građanki i građana Kantona Sarajevo o štetnim efektima zagađenog zraka u kućanstvima, podizanju svijesti poslodavaca u Kantonu Sarajevo o štetnim efektima zagađenog zraka na radnom mjestu, te podizanju svijesti o neophodnosti primjene održivih i neškodljivih materijala u građenju i rekonstrukciji objekata, navedeno je, između ostalog, u Rezoluciji.

Na nastavku sjednice data je saglasnost na i Prijedlog odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, radi pokretanja nove stambene izgradnje u cilju sistemskog rješavanja stambenog pitanja, prevashodno mladih ljudi, nudeći im mogućnost kupovine stana po cijeni nižoj od tržišne.

„Sredstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju obezbijedit će iz sredstava predviđenih budžetom KS za svaku godinu. Realizacija sredstava vršit će se na osnovu sporazuma koji će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zaključiti sa investitorima, nakon provedenih procedura javnih poziva. Cilj je omogućiti mladima kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima na više lokacija u Kantonu Sarajevo“, istakao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović. Za realizaciju ove odluke, u Budžetu KS su obezbijeđena sredstva u iznosu od 4.188.071 KM.

Kako bi se osigurao kontinuitet podrške mladima u rješavanju stambenog pitanja do okončanja procedura iz ove odluke, Skupština je donijela zaključak, na prijedlog zastupnika Harisa Zahiragića, a u kojem je tačno navedeno: „Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da iz planiranih budžetskih sredstava ili kroz rebalans Budžeta KS, ukoliko planirana sredstva nisu dostupna, u skladu sa mogućnostima obezbijedi program subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih i realizira ih u ovoj godini.

Skupština je dala saglasnost i na zaključivanje šest ugovora o kupoprodaji nekretnina u naseljima Rosulje i Šip, između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i kupaca nekretnina.

Donesena je i  Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te o njihovom izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije.

„Radi se o zaštiti kantonalne imovine koju smatramo općim dobrom, a to je infrastruktura u sklopu koje su tramvajska i trolejbuska mreža i tramvajska pruga, kao i nekretnine koje želimo da zaštitimo. Ovim ne prejudiciramo ni na koji način sudbinu preduzeća 'Gras'“, poručio je premijer Edin Forto.

U navedenu imovinu ubrojani su i: upravna zgrada, radionice i hale, zgrada kontaktne mreže i održavanja pruge, zgrada sušionice pijeska, zgrada skladišta mazuta, turnus kućica, kotlovnica, benzinska pumpa, biro voznih karata i dispečerski centar, portirnica i služba kontrole naplate, zgrada informativne službe i ambulante, zgrada lakirnice i ukupna površina ekonomskog dvorišta. Navedena imovina je od izuzetnog značaja za opće dobro i prirodno bogatstvo dijelova preduzeća kojima upravlja GRAS. U skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o privatizaciji Federacije Bosne i Hercegovine, riječ je o imovini koja predstavlja dobra u općoj upotrebi, odnosno javno dobro koje preduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti, te je od krucijalnog značaja za normalno funkcionisanje javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.