Sjednica Skupštine KS: Neće biti poskupljenja plina za građane Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj hitnoj sjednici usvojila je predložene zaključke Vlade KS za prevazilaženje posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić je naveo kako će Kanton Sarajevo subvencionirati dio cijene KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo u periodu od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 01.05.2019. godine.

Ostali usvojeni zaključci su:

-Zadužuju se KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo da do 01.09.2019. godine pripreme i dostave prijedloge za racionalizaciju poslovanja i iznos sredstava koji će se izdvojiti za subvencioniranje.

-Zadužuju se KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo da do 01.09.2019. godine pripreme i dostave prijedloge za racionalizaciju poslovanja i  iznos sredstava koji će se izdvojiti za subvencioniranje.

-Zadužuju se KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Ministarstvom pravde i uprave Kantona Sarajevo, sačine detaljnu informaciju o svim preduzetim aktivnostima kao i prijedlozima za intenziviranjem naplate potraživanja (posebno iz perioda prije 2009. godine) i istu dostave Vladi Kantona Sarajevo.


-Zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo  da izradi Registar korisnika ovih usluga (kupaca prirodnog gasa i centralnog grijanja),  a koji bi ostvarili pravo na subvencioniranje u 2020. godini.


-Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo finansija KS i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo da nastave sa realizacijom projekta  utopljavanja 40 objekata do kraja 2019. godine, te da nakon okončanja ovog projekta dostave izvještaj sa svim relevantnim podacima na osnovu kojih bi se utvrdili efekti energetske efikasnosti kroz uštede energije.


-Zadužuju se Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo da nastave sa diverzifikacijom centralnog gasnog sistema kroz intenziviranje završetka radova na gasovodu u dužini od 11 km na relaciji Igman – Hadžići.


-Zadužuje se Ministarstvo finansija KS da se u Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu obezbijede neophodna sredstva za subvencioniranje kupaca prirodnog gasa i centralnog grijanja.


-Zadužuje se Pravobranilaštvo KS da izvrši analizu osnovanosti i usklađenosti sa pravnim propisima donesenih odluka o poskupljenju cijene prirodnog gasa, a posebno sa aspekta odredbi Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/07) i istu dostavi Vladi Kantona Sarajevo sa eventualnim prijedlozima za preduzimanje daljnjih mjera i radnji po ovom pitanju.

Osim ovih kratkoročnih mjera, u formi zaključaka usvojene su i dugoročne mjere i to:

-Zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS da preduzme sve neopohodne mjere radi obezbjeđenja uslova za implementaciju  II-faze  Odluke Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Tarifnog sistema KJKP ”Toplane Sarajevo” i prijedloga modela za ugradnju 15.000 individualnih mjernih uređaja za potrošnju toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja.

-Zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i KJKP “Sarajevogas” da nastavi realizaciju projekta za subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije i za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu  (400 novih priključaka u iznosu od 400.000 KM).

-Vlada KS će u planiranju sredstva Budžeta KSo predvidjeti sredstva za ulaganja u unapređenje i proširenje sistema za isporuku toplotne energije shodno razvoju Kantona Sarajevo, u pogledu broja stambenih i poslovnih objekata u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom i programima javnih investicija Kantona Sarajevo.

-Vlada KS će uputiti inicijative prema nadležnim organima i institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje zakonske regulative kojom će se regulisati ova oblast, tarifni sistemi za transport i distribuciju prirodnog gasa te osnivanje nezavisnog regulatora na tržištu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, na način kao što je reguliran sektor električne energije.

-Vlada KS će u narednom periodu razmatrati „Plan restruktuiranja KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa eventualnim prijedlogom za dokapitalizaciju Preduzeća u skladu sa finansijskim mogućnostima Kantona Sarajevo kao osnivača, na način da se, a u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima, u narednih 20 godina izvrši postepena dokapitalizacija s ciljem pokrivanja akumuliranog gubitka KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Nastavak realizacije projekta sufinansiranja po modelu energetske efikasnosti koji se implementira preko Agencije SERDA, a odnosi se na utopljavanje individualnih i kolektivnih stambenih objekata.

Usvojen je i zaključak zastupnika Elvisa Vrete u kojem Skupština i Vlada KS pozivaju Parlamentarnu Skupštinu FBiH na održavanje hitne ili vanredne sjednice te traže stavljanje van snage Odluke broj 527/2019 od 25. aprila o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa od strane Vlade FBiH objavljenu u Službenim novinama 17. maja 2019. godine sa primjenom cijene od 01. maja 2019. godine.