Održana Osma sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je, na današnjoj sjednici, dala svoju saglasnost za pokretanje procedure kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo za finansiranje Projekta "Razvoj laboratorije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Projekta "Kompletiranje i razvoj laboratorije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu" u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 EURA iz sredstava kredita po osnovu Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji.
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo će po okončanju pregovora i utvrđivanja konačnih uslova kredita i ostalih provedbenih procedura, a u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, prijedlog konačne Odluke o zaduženju dostaviti Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje.
Nakon današnjeg prihvatanja od strane Vlade, u dalju skupštinsku proceduru biće upućen i Prijedlog bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2011. godinu te Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu.
Vlada je usvojila i izvještaj Uprave za šumarstvo o realizaciji Operativnog plana za provođenje šumsko – uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za proteklu godinu, te dala svoju saglasnost na tekst Protokola o međusobnoj saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Sarajevo. Temelj za potpisivanje ovog Protokola sadržan je u već ranije potpisanom Protokolu o međusobnoj saradnji od strane SSSBiH i političkih subjekata koji su potpisnici "Osnova za formiranje vlasti u FBiH i platforme zajedničkog nastupa u institucijama BiH za period 2010 – 2014. godina.