Ministarstvo finansija KS nastavlja aktivnosti na nadogradnji informacionog sistema finansijskog upravljanja

Na osnovu Okvirnog sporazuma o pružanju usluga za nadogradnju informacionog sistema, ministar finansija Kantona Sarajevo Davor Čičić potpisao je danas treći pojedinačni ugovor sa softverskom kućom ORACLE BH i njenim predstavnicima menadžerima Lejlom Malagić Tahirović i Adnanom Crnicom. 

Ugovor obuhvata nadogradnju, odnosno funkcionalnu i tehničku podršku informacionom sistemu finansijskog upravljanja Kantona Sarajevo te predstavlja nastavak digitalizacije poslovnih procesa trezorskog poslovanja ovog ministarstva.

“Najznačajnija stavka ovog novog ugovora je digitalizacija Modula stalnih sredstava i Modula potraživanja koja predstavlja daljni napredak našeg informacionog sistema. Na ovaj način će na jednom mjestu biti centralizovani svi podaci o stalnim sredstvima Kantona Sarajevo što trenutno nije slučaj jer svaki budžetski korisnik te podatke vodi za sebe. Tom centralizacijom ćemo doći do boljeg upravljanja svim stalnim sredstvima i imovinom Kantona Sarajevo", istakao je ovom prilikom ministar Čičić.

Tačnom, pravovremenom i sveobuhvatnom evidencijom potraživanja budžetskih korisnika kao i automatskim uvezivanjem evidencija i rasknjiženja uplata sa depozitnim računom Kantona Sarajevo omogućit će se njihova efikasnija naplata.

Jedinstvena baza u Modulu stalnih sredstava informacionog sistema omogućit će Vladi Kantona Sarajevo i svim budžetskim korisnicima pravovremen uvid u tačne informacije o raspoloživosti stalnih sredstava, amortizaciji, kao i o eventualnim potrebama za buduće nabavke i sl.

Projektnim planom je predviđeno da se kompletna nadogradnja informacionog sistema finansijskog upravljanja kroz produkciju navedenih modula implementira najkasnije do kraja budžetske 2021. godine.

Implementacija modula stalnih sredstava kroz CLOUD tehnološko okruženje predstavlja i jednu od mjera utvrđenu u programu rada Ministarstva finansija KS. Novo rješenje bazirano na najsavremenijim CLOUD tehnologijama će doprinijet efikasnijem i efektivnijem trezorskom poslovanju svih budžetskih korisnika Kantona Sarajevo.