Propisi

Ukupno 91 - 120 od 146
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 45.215.450 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon 32/22
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.500.000,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon 23/21
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 25.777.240,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/19 PDF icon 36/19
ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje investicionog granta evropske unije iz regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni balkan 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/20 PDF icon 21/20
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 53.763.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/21 PDF icon 34/21
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 PDF icon 26/16
ODLUKA o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između bosne i hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/16
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/20) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenih u organima uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15, PDF icon 48/17
Pravilnik o kjnigovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 60/14) 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13, PDF icon 74/14
PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Pravilnik o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na isti, Odluka o imenovanju investicionog menadžera ( "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/19), Politika investiranja raspoloživi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/19 PDF icon pravilnik_o_investiranju_javnih_sredstava_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon politika_investiranja_raspolozivih_novcanih_sredstava_ks.pdf, PDF icon odluka_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon odluka_o_stavljanju_van_snage_odluke_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/15
Pravilnik o pratećoj dokumentaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja odluke o izdavanju garancije FBiH i procentu premije i provizije za izdavanje garancije 'Službene novine FBiH' 14/08 PDF icon preuzmi.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika_45-18.pdf
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH 'Službene novine FBiH' 96/19 PDF icon 96/19
Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja Interni dokument PDF icon preuzmi.pdf
Pravilnik o internoj reviziji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_internoj_reviziji_ministarstva_finansija_ks.pdf
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/20 PDF icon 31/20
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/19 PDF icon 33/19
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Interni dokument PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija Interni dokument PDF icon Preuzmi