Propisi

Ukupno 31 - 60 od 141
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05
PDF icon 35/05
PDF icon 100/08
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
PDF icon 15/13
PDF icon 01/22
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08
PDF icon 09/10
PDF icon 44/11
PDF icon 07/13
PDF icon 65/13
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
PDF icon 89/18
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01
PDF icon 22/02
PDF icon 10/05
PDF icon 26/08
PDF icon 23/16
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
PDF icon 23/04
PDF icon 39/04
PDF icon 54/04
PDF icon 67/05
PDF icon 08/06
PDF icon 04/12
PDF icon 99/15
Zakon o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 77/04 PDF icon 77/04
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o procjeni propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/15
PDF icon 17/23
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17-19.pdf
UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21-19.pdf
UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 PDF icon 53-18.pdf
UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16
PDF icon 24/18
PDF icon 20/19
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu 9.590.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/22 PDF icon 15/22
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 12.762.084 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/23 PDF icon Preuzmi
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 25.777.240,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/19 PDF icon 36/19
Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti na formiranju nove kreditne linije koja će se uspostaviti putem KGF u okviru SERDA d.o.o 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/20 i 20/21 PDF icon 48/20
PDF icon 20/21
PDF icon 25/21
Odluka o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/23 PDF icon 6/23
Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta "Energetska efikasnost za BiH" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 PDF icon 26/16
Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat "Javni prevoz Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 i 12/20 PDF icon 40/19
PDF icon 12/20
Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 2.095.000 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/20 PDF icon 47/20
Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 45.215.450 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon 32/22
Odluka o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru br.1 o amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 27.oktobra 2011. između BiH i EBRD-a za Projekat gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Odluka o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za "Projekat vodovod Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/17 PDF icon 19/17
Odluka o uslovima i procedurama Emisije obveznica KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16