Propisi

Ukupno 31 - 60 od 71
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 09/15
Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 41/12, PDF icon 08/15
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04/12, PDF icon 25/14
UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAČENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BR: 15/05) 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kjnigovodstvu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 60/14) 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", br: 82/13 i 74/14) 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13, PDF icon 74/14
Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija Interni dokument PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/09, PDF, 61.82 KB, PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/16
PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/15
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
UPUTSTVO O FINANSIJSKOM PLANIRANJU IZVRŠAVANJA BKS I EVIIDENTIRANJU RASHODA IZDATAKA PREMA IZVORIMA SREDSTAVA U FISKALNOJ GODINI 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/07
UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA U KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi