Propisi

Ukupno 1 - 30 od 127
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu -
Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu -
ODLUKA o urvrđivanju rasporeda državnih službenika i namještenika u poslovnim prostorijama Ministarstva finansija -
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o komunalnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/06, PDF icon 34/07, PDF icon 02/08, PDF icon 29/11, PDF icon 31/12, PDF icon 36/12, PDF icon 28/18
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 08/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51-17.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Zakon o sudskim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 23/16
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Zakon o vodama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07, PDF icon 24/09, PDF icon 44/10, PDF icon 30/16
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon 10/20, PDF icon 18/20, PDF icon 29/20
Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102/15, PDF icon 104/16, PDF icon 5/18, PDF icon 11/19, PDF icon 99/19
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5-19.pdf
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 09/15
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Zakon o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 77/04 PDF icon 77/04
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 41/12, PDF icon 08/15, PDF icon 14/21
Zakon o investiranju javnih sredstava u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/04
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava 'Službene novine FBiH' 44/08 PDF icon 44/08
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20, 46/20, 12/21 PDF icon 18/20, PDF icon 46/20, PDF icon 12/21
Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27/16
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00