Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine',PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08)
Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08)
Zakon o radu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 26-16.pdf)
Zakon o finansiranju institucija BiH ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine',PDF icon 61/04)
Zakon o porezu na imovinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 07/09)
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 08/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99-15.pdf)
Zakon o administrativnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23-16.pdf)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 49/05)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 1-16.pdf, PDF icon 19-16.pdf)
Zakon o komunalnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/06, PDF icon 34/07, PDF icon 02/08, PDF icon 29/11, PDF icon 31/12, PDF icon 36/12)
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 86/07, PDF icon 24/09, PDF icon 44/10, PDF icon 30-16.pdf)
Zakon o sudskim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 36/14, PDF icon 23-16.pdf)
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 35/05)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 36/14, PDF icon 37/14)
Zakon o vodama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 18/10)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 32/01, PDF icon 48/11)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 27/11)
Zakon o budžetima u FBiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 33/11, PDF icon 05/13, PDF icon 09/15)
Zakon o investiranju javnih sredstava u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" br: 77/04 i 48/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 77-04.pdf, PDF icon 48-08.pdf)
Zakon o šumama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 05/13)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 31-16.pdf)
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 29/12, PDF icon 09/15)
Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 22-06.pdf)
Zakon o koncesijama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 27/11, PDF icon 15/13)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS ("Sl.novine KS" br:02/12, 41/12 i 8/15) ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 02-12.pdf, PDF icon 41-12.pdf, PDF icon 08-15.pdf)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon zakon_o_izvrsavanju_bks_za_2017.godinu.pdf)
Zakon o imovini Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 06/97, PDF icon 5/10)
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 49/06, PDF icon 51/00)
Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09)