Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o budžetima u FBiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 33/11, PDF icon 05/13, PDF icon 09/15)
Zakon o investiranju javnih sredstava u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" br: 77/04 i 48/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 77-04.pdf, PDF icon 48-08.pdf)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 27/11)
Zakon o šumama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 05/13)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 31-16.pdf)
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 29/12, PDF icon 09/15)
Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 22-06.pdf)
Zakon o koncesijama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 27/11, PDF icon 15/13)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS ("Sl.novine KS" br:02/12, 41/12 i 8/15) ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 02-12.pdf, PDF icon 41-12.pdf, PDF icon 08-15.pdf)
Zakon o imovini Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 06/97, PDF icon 5/10)
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 49/06, PDF icon 51/00)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon zakon_o_izvrsavanju_bks_za_2017.godinu.pdf)
Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09)
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj: 47/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 47/08)
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih org.institucija KS, Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10-16.pdf)
Zakon o Trezoru u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 26-16.pdf)
Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14)
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 83/09)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 53-16.pdf)
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 43/08)
Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/12)
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine',PDF icon 39/14)
Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08)
Zakon o radu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 26-16.pdf)
Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine',PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08)
Zakon o porezu na imovinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 07/09)
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 08/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99-15.pdf)
Zakon o finansiranju institucija BiH ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine',PDF icon 61/04)
Zakon o administrativnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23-16.pdf)