Organizacija ministarstva

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija

IZVOD

P R A V I L N I K
o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija

Sarajevo, juli 2008. godine
Na osnovu člana 52. stav 2., a u vezi sa članom 51. i 53. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/05), Ministar finansija Kantona Sarajevo, u saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, donosi

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se: unutrašnja organizacija Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo); vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug; sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama i opis poslova svakog državnog službenika i namještenika; ovlaštenja i odgovornosti državnog službenika i namještenika u obavljanju poslova; rukovođenje organizacionim jedinicama; ovlaštenja u rukovođenju; odgovornost za obavljanje poslova; stručni kolegij; saradnja u vršenju poslova; programiranje i planovi rada; radni odnosi i disciplinska odgovornost; prijem pripravnika; službenici sa posebnim ovlaštenjima; javnost rada i dr.

Član 2.

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljat će se tako da se osigura naročito: zakonito, stručno, efikasno, racionalno vršenje poslova i zadataka, puna zaposlenost i odgovornost svih službenika i namještenika u izvršavanju poslova i zadataka, korištenje i izgrađivanje metoda timskog rada i drugih oblika radnog povezivanja i saradnje u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Ministarstva,blagovremeno ostvarivanje prava i obaveza građana i pravnih lica u Ministarstvu.

Član 3.

Ministarstvo vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija.

II – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOKRUG ORGANIZACIONIH JEDINICA

1. Unutrašnja organizacija
Član 4.

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:
-
Sektor za pravne i opšte poslove
-
Sektora za budžet i fiskalni sistem
-
Sektora za servisiranje duga, kreditiranje i razvoj
-
Sektora za trezor sa unutarnjim organizacionim jedinicama – odjeljenjima i grupama:

2
a) Odjeljenjem izvršavanja budžeta i izvještavanja, sa grupom za plaćanja, blagajničko poslovanje i poravnanje
b) Odjeljenjem računovodstva, sa grupom za Glavnu knjigu i unos u Glavnu i pomoćnu knjigu
c) Odjeljenjem za centralizovanu obradu plata
-

Sektora za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo
2. Djelokrug organizacionih jedinica

Član 5.
Sektor za pravne i opšte poslove

Obavlja poslove izrade prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, priprema izmjene i dopune istih, daje stručno mišljenje o zakonima i drugim propisima koje pripremaju druga ministarstva ili službe, priprema pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa i općih akata.Obavlja poslove vezane za radno-pravni status zaposlenih.Planira i obavlja poslove iz oblasti informacionog sistema u Ministarstvu, pruža tehničku podršku i zaštitu računarske mreže. Planira i učestvuje u pripremi i provođenju postupka javnih nabavki roba, radova i usluga za Ministarstvo, poslove odbrane. Obavlja administrativno tehničke poslove za Ministarstvo : prima, evidentira, otprema prispjele akte i ostalu poštu, učestvuje u pripremi i otpremi materijala za Vladu, organizuje službena putovanja za Ministra i zaposlene, organizuje prisustva seminarima i savjetovanjima i druge vidove edukacija za Ministarstvo, vodi evidenciju o čuvanju i korištenju pečata Ministarstva i druge administrativno tehničke i pomoćne poslove za Ministarstvo.

Član 6.
Sektor za budžet i fiskalni sistem

Obavlja finansijsko planiranje i predviđanje novčanih tokova, uspostavlja i nadgleda proces prijema i distribucije javnih prihoda i prihoda od sopstvenih djelatnosti, te vrši povrate pogrešno ili više uplaćenih prihoda, kao i njihovo preknjižavanje, obavlja poslove na pripremi propisa kojima se uređuje način izrade, donošenja i izvršenja budžeta i drugih poslova koji se odnose na pripremu i izradu budžeta, vrši sistematsku analizu prihoda i rashoda budžeta, analizu makroekonomskih pokazatelja, ukupnih novčanih tokova, prihoda i primitaka, analizira i predlaže mjere za povećanje prihoda budžeta, priprema izvještaj o fiskalnoj politici, smjernice i ciljeve fiskalne politike, priprema instrukcije i smjernice za izradu budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika, priprema budžetski priručnik koji daje set pravila i procedura po kojima će se postupati u procesu pripreme budžeta, razvija budžetski kalendar i definiše procedure budžetiranja, vrši pregled procjena budžetskih zahtjeva i daje preporuke i mišljenja, pokreće inicijative i izrađuje izmjene budžeta ukoliko dođe do odstupanja izvršenja budžeta u odnosu na usvojeni budžet, izrađuje srednjoročni budžetski okvir, kao i okvir javne potrošnje za period od 2-3 godine, te srednjoročne ciljeve fiskalne politike, u saradnji sa drugim ministarstvima i nadležnim institucijama priprema raspored javnih prihoda prema općinama i Gradu, sarađuje sa sektorima, a u cilju dobijanja podataka neophodnih u procesu pripreme i izrade budžeta, vrši unos usvojenog budžeta, daje mišljenja na prijedloge zakonskih i podzakonskih akata sa aspekta finansijske opravdanosti i mogućnosti finansiranja iz budžeta, analizira finansijske planove i izvještaje vanbudžetskih institucija i daje mišljenja na iste, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.

3
Član 7.
Sektor za servisiranje duga, kreditiranje i razvoj

Obavlja poslove zaduživanja u dozvoljenim okvirima kod međunarodnih i domaćih finansijskih institucija, pripreme i ocjene mogućnosti finansiranja investicionih projekata, kreditnih zaduženja i donacija za realizaciju projekata, pripreme ugovora, sporazuma i odluka o kreditnim zaduženjima, garancijama i donacijama, servisiranje dugova, finansijske realizacije projakata, uspostavlja, razvija i održava sveobuhvatnu bazu podataka o kreditima, garancijama i donacijama, prati realizaciju kreditnih linija datih iz budžeta Kantona i planira povrat istih, učestvuje u izradi budžeta u okviru svoje nadležnosti, u saradnji sa resornim ministarstvima obavlja poslove na realizaciji kreditnih linija za zapošljavanje demobilisanih boraca, plasman sredstava od privatizacije, stambenih kreditinih linija, ažurira otplatne planove prema izmjenama kursa valute, izrađuje mjesečne, polugodišnje i godišnje planove obaveza po kreditima i izvještaje o realizaciji planova, izrađuje mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje potraživanja po kreditima, vodi evidencije svih kreditnih linija, utvrđuje relevantnost projekata koje predlože resorna ministarstva i njihovu usklađenost sa strategijama, poslove obezbjeđenja finansiranja projekata, poslove na planiranju i koordinaciji finansiranja razvoja Kantona, sve poslove koordinacije pomoći Kantonu, vodi evidencije o vanjskom i unutrašnjem dugu i garancijama Kantona u skladu sa Zakonom, investiranje neangažovanih javnih sredstava, sarađuje aktivno sa bankama, učestvuje u izboru banaka, sarađuje sa Jedinicom za upravljanje i koordinaciju Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.

Član 8.
Sektor za trezor

Obavlja poslove računovodstva, izvještavanja o izvršenju budžeta, finansijskog izvještavanja, upravljanja pregledima internih kontrola, poslova administracije stranih grantova i upravljanja finansijskim sredstvima, objedinjavanja svih novčanih sredstava budžetskih korisnika Kantona uključujući sredstva od sopstvenih djelatnosti i donacije, upravlja i kontroliše novčanim prilivom i odlivom, predviđa prikupljanje planiranih prihoda gotovinskih sredstava, utvrđuje odnose sa bankama, propisuje pravila i sprovodi procedure kojima se uređuju isplate i naplate sredstava Kantona, izrađuje pravila vezana za knjigovodstvo, računovodstvo i finansijsko izvještavanje, održava sistem računovodstva i izvještavanja, vodi računovodstvene evidencije u skladu sa standardima za računovodstvo u javnom sektoru, upravlja Jedinstvenim računom trezora, prati izvršenje budžeta i obavještava Ministra o istom, priprema mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta, učestvuje u pregovorima za pripremu kreditnih zaduženja i donacija za realizaciju potrebnih projekata i podršku budžetu, prati provođenje reformi, učestvuje u pripremi i izradi budžeta, vrši centralizovanu isplatu plaća za sve budžetske korisnike, objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i završnim računima, uspostavlja i vodi sistem Glavne knjige trezora i neophodne sisteme pomoćnih knjiga, obavlja internu kontrolu nadležnih ministarstava i budžetskih korisnika u smislu organizacije, politike i procedura koji se koriste da bi vladini programi postigli namjeravane rezultate, da bi sredstva koja se koriste u sprovođenju ovih programa bila u skladu sa navedenim ciljevima, stara se o tome da su programi zaštićeni od gubitaka, prevare i lošeg upravljanja i da se na vrijeme dobiju informacije koje se koriste u svrhu donošenja odluka, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.

4
Član 9.

Sektor za inspekcijski nadzor korištenja Budžeta Kantona Sarajevo
Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad planiranjem i korištenjem javnih sredstava, kako u finansijskom, tako i u pravnom pogledu u cilju efikasnog i zakonitog obavljanja djelatnosti budžetskih korisnika, pouzdanog finansijskog informisanja i izvještavanja, pri čemu naročito kontroliše računovodstveno-finansijsko i drugo poslovanje budžetskog korisnika, vrši kontrolu finansijskih transakcija i dokumentacije i njihovu usklađenost sa zakonima i drugim propisima, kontrolu ovlaštenja i procedura u raspolaganju sa imovinom budžetskih korisnika, poslove u pripremi procedura posebno u dijelu kontrolne funkcije, učestvuje u kreiranju propisa iz nadležnosti Ministarstva, daje mišljenja na propise iz nadležnosti drugih ministarstava, te vrši uvid u finansijsku regulativu budžetski korisnika, priprema mjesečne, tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje, obavlja i druge poslove u skladu sa planovima i programima rada.

Unutrašnja organizacija
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija predviđeno je da se poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva finansija obavljaju u okviru četiri organizacione jedinice i to:
1. Sektora za pravne i opšte poslove
2. Sektora za budžet i fiskalni sistem
3. Sektora za servisiranje duga,kreditiranje i razvoj
4. Sektora za trezor
5. Sektora za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo
6. Jedinice za internu reviziju
7. Predviđeni su i poslovi izvan organizacionih jedinica