Uputstvo o izradi i predaji Godišnjeg obračuna za 2017. godinu

U P U T S T V O

izradi i predaji Godišnjeg obračuna za 2017. godinu

Opće odredbe

Ovim Uputstvom određuje se:

- način i rokovi zaključivanja budžetske 2017. godine;
- način evidentiranja prenesenih sredstava na klasi 5 po bruto bilansima budžetskih korisnika Trezora Kantona Sarajevo;
- način izrade i predaje Godišnjeg obračuna za 2017. godinu.

1. Način i rokovi zaključivanja budžetske 2017. godine

Unos obaveza za 2017. godinu zaključiti sa datumom 31.01.2018. godine, a na dan 31.12.2017. godine izvršiti usaglašavanje knjigovodstvenog stanja po pojedinačnim bruto bilansima budžetskih korisnika Trezora Kantona Sarajevo. Sačiniti sveobuhvatan Popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017. godine za sve budžetske korisnike koji poslovanje obavljaju putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo (Centralna komisija za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017.godine.). Izvršiti zatvaranje računovodstvenih knjiga na dan 31.12.2017. godine, a po predaji Godišnjeg obračuna za 2017. godinu.(Trezor Kantona Sarajevo i budžetski korisnici)
Izradi godišnjih izvještaja, na propisanim računovodstvenim obrascima, budžetski korisnici pristupaju nakon što obave sve predbilansne radnje i završna knjiženja.

2. Način evidentiranja prenesenih sredstava na klasi 5 po bruto bilansima budžetskih korisnika Trezora Kantona Sarajevo

Knjigovodstveno stanje na dan 31.12.2017. godine analitičkih konta klase 5 po bruto bilansima budžetskih korisnika Trezor Kantona Sarajevo će evidentirati na slijedeći način:

- promet dugovne strane tekuće godine na analitičkim kontima 511122 sa svih potrošačkih jedinica zatvoriti sa analitičkim kontom 829999
- promet potražne strane tekuće godine na analitičkim kontima 511121 do 511131 sa svih potrošačkih jedinica, osim ministarstva finansija, zatvoriti sa analitičkim kontom 819999.

3. Način izrade i predaje Godišnjeg obračuna za 2017. godinu

Godišnji obračun Trezora Kantona Sarajevo za budžetsku 2017. godinu podnosi se sa 31.12.2017. godine, koji uključuje iznose prihoda i primitaka, rashoda i izdataka ostvarenih i izvršenih u periodu 01.01.-31.12.2017. godine za sve budžetske korisnike za koje se poslovne transakcije evidentiraju putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo. ( Član 19.,20. i 21. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i Godišnjem obračunu budžeta u FBiH, Sl. novine FBiH broj: 69/14, 14/15 i 4/16 ).

Svi budžetski korisnici Kantona Sarajevo dužni su da sastave sljedeće računovodstvene iskaze za 2017. godinu ( Član 19 i 21 Pravilnika o finansijskom izvještavanju i Godišnjem obračunu budžeta u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/14, 14/15 i 4/16 ), i to:

- Bilans stanja;
- Račun prihoda i rashoda;
- Iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju;
- Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;
- Godišnji izvještaj o investicijama za 2017.godinu (INV-01)
- Iskazi o ostalim finansijskim podacima
- Zabilješka uz Godišnji obračun;
- Analize iskaza (tekstualnog dijela);

Obrasci godišnjeg obračuna su pretrpjeli određene izmjene i isti su objavljeni uz Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH u Službenim novinama broj: 69/14, 14/15 i 4/16. Svi budžetski korisnici su obavezni da koriste propisane obrasce.

Obveznici sastavljanja i predaje finansijskih izvještaja za 2017.godinu su dužni da postupaju u skladu sa Objašnjenjem o izradi i predaji Finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2017. godine broj: 04-14-1-155/18 od 11.01.2018.godine, koje je izradilo Federalno ministarstvo finansija i koje se nalazi na internet stranici Finansijsko – informatičke agencije Sarajevo ( FIA-a ).
Pored navedenih obrazaca, budžetski korisnici koji imaju vlastite žiro-račune sastavljaju Godišnji iskaz o izvršenju Budžeta i Iskaz o novčanim tokovima.

Svi obveznici popunjavanja navedenih računovodstvenih iskaza, iste predaju nadležnoj Agenciji, FIA-i Sarajevo u 2 (dva) primjerka , koji moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe, potpisani od strane ovlaštenog predstavnika budžetskog korisnika i ovjereni pečatom budžetskog korisnika. Primjerak ovjeren od strane FIA kopirati i dostaviti resornom ministarstvu i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.
Godišnje računovodstvene izvještaje za 2017.godinu je potrebno dostaviti nadležnoj agenciji i pomenutim ministarstvima najkasnije do 28.februara 2018.godine.

DokumentVeličina
PDF icon upustvo_za_go.pdf170.04 KB