Zaključci tematske sjednice o statusu mladih u Kantonu Sarajevo

Današnja tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo  o pitanjima i statusu mladih okončana je usvajanjem niza zaključaka i seta mjera koji za cilj imaju poboljšanje statusa ove populacije u Kantonu Sarajevo.

Zaključak je da u budućem radu vlasti Kantona Sarajevo prioritet bude kreiranje politika prema mladima, uspostava i jačanje institucionalnih mehanizama za podršku mladima, kao i da se mladima  omogući aktivno sudjelovanje u kreiranju svih politika prema ovoj populaciji.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Komisije za mlade Skupštine KS, zastupnika Damira Marjanovića i Vijeća mladih KS usvojeni su i sljedeći zaključci:

-da u aktivnostima resornih ministarstava mladi i njihove potrebe budu prepoznate kao zasebna kategorija u skladu sa Strategijom prema mladima KS za period 2019-2023. godina,

-da se u Budžetu KS za 2020. godinu, u skladu sa objektivnim mogućnostima, u okviru svih resornih ministarstava koja su nadležna za pitanja omladinskog sektora, predvide budžetske stavke koje se odnose na implementaciju Strategije prema mladima KS, implementaciju Akcionog plana za period 2019-2021. godina i realizaciju ostalih programskih i projektnih aktivnosti za mlade koje nisu predviđene Strategijom prema mladima KS,

-da se finansijska izdvajanja resornih ministarstava planirana u 2020. godini prema Akcionom planu za period 2019-2021. godina, u skladu sa objektivnim mogućnostima, uvrste u Prijedlog budžeta KS za 2020. godinu,

-da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kao resorno ministarstvo za oblast mladih, Vladi KS dostavlja godišnji izvještaj o implementaciji i realizaciji mjera definisanih akcionim planovima, uz obavezu resornih ministarstava da Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kvartalno dostavljaju informacije o provedenim aktivnostima u okviru svoje nadležnosti,

-da resorna ministarstva u Vladi KS odrede službenika koji će ostvarivati kontinuiranu saradnju sa službenikom za mlade u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade s ciljem unapređenja zajedničkog djelovanja u oblasti za mlade u Kantonu Sarajevo,

-da resorna ministarstva u Vladi KS sačine analizu zakonske i podzakonske regulative u Kantonu Sarajevo, u okviru svoje nadležnosti, te da pokrenu aktivnosti na izmjenama i dopunama iste sa ciljem osiguranja pravnih rješenja koja će biti u funkciji kreiranja stimulativnog ambijenta za realizaciju potreba mladih,

- da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u 2020. godini provede stručno istraživanje o potrebama i problemima mladih koje će predstavljati osnovu za eventualno redefiniranje jedinstvenog Akcionog plana koji utvrđuje Vlada KS, kao i drugih programskih i projektnih aktivnosti za mlade,

-da Vlada KS izvrši analizu izdvajanja sredstava iz Budžeta KS u okviru resornih ministarstava u vezi sa potrebama mladih te razmotri mogućnosti za utvrđivanje efikasnijih modaliteta utroška sredstava, te

-da resorna ministarstva Vlade KS kroz godišnje izvještaje o radu, posebnim poglavljem prikažu realizaciju politika prema mladima KS u okviru svog resora.

Usvojen je zaključak kojim se obavezuju Vlada i Skupština KS da efikasnije primijene i implementiraju odredbe Zakona o mladima FBiH. Također je zaključeno da Vlada u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS  riješi pitanje prostora za mlade KS te u tom pogledu postupi u skladu sa zakonskim odredbama.

Vlada KS obavezana je da pronađe adekvatan način vrednovanja volonterskog i aktivističkog rada prilikom dodjele  poticaja, sredstava za mobilnost i stipendija mladima.

Također,  je zaključeno da se u Budžetu KS uvrsti posebna stavka “Podrška radu Vijeća mladih KS” s ciljem nezavisnog rada i jačanja kapaciteta krovnih omladinskih organizacija.

Skupština i Vlada KS obavezuju se da prilikom imenovanja osoba u stručna i radna tijela od značaja za mlade ostvare adekvatnu zastupljenost predstavnika omladinskih organizacija, kroz inkluziju vanjskih članova, a koje bi imenovala krovna udruženja mladih. Također, da se prilikom predlaganja politika prema mladima konsultiraju Vijeće mladih KS i ostale relevantne organizacije, te da se prije razmatranja tih prijedloga pozovu na sjednice kolegija Vlade i Skupštine KS na kojima će se te tačke razmatrati.

Vlada KS osmislit će i implemetirati program edukcije kroz koncept “Dana otvorenih vrata” i studijskih posjeta Skupštini KS i resornim ministarstvima, te će se isti, kao i svi ostali programi rada u zajednici usmjereni prema mladima, provoditi u saradnji sa krovnim omladinskim organizacijama.

Usvojen je i prijedlog da Ministarstvo pravde i uprave KS u saradnji sa relevantnim službama lokalnih zajednica formira jedinstveni registar omladinskih udruženja koja djeluju na području KS, te da upis u isti bude obligatoran prilikom distribucije sredstava po javnom pozivu namijenjenih za projekte prema mladima.

Zaduženo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u saradnji sa akademskom zajednicom i Vijećem mladih KS osmisli program permanentne edukacije službenika i članova stručnih tjela za mlade na području KS u svrhu educiranja o pravima i obavezama propisanim u Zakonu o mladima FBiH.

Usvojen je i zaključak da se prilikom distribucije sredstava namijenjenih za projekte prema mladima dodatno vrednuje članstvo u krovnim omladinskim organizacijama.

Na prijedlog zastupnika Elvisa Vrete, Vlada KS i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS zaduženi su da izrade posebnu WEB stranicu ili podstranicu za pitanja i status mladih kao i stranice na društvenim mrežama, u svrhu jačanja kanala komunikacije, informiranosti i prilagođavanja potrebama mladih i s ciljem što boljeg upoznavanja sa pravima i mogućnostima u KS-u.