U cilju zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke: Potpisan Protokol o principima za vođenje pregovora timova Vlade KS i Sindikata UNSA

Predsjednici pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu, premijer KS Adem Zolj i prof.dr. Jasmin Velagić,  potpisali su Protokol o principima za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo.

Prema Protokolu, pregovore će voditi ovlašteni pregovarački timovi. U pregovarački tim Vlade, osim premijera Zolja, imenovani su ministar za obrazovanje, nauku i malde KS Elvir Kazazović, ministar finansija Jasmin Halebić, ministrica za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić. Centralni odbor Sindikata UNSA u svoj pregovarački tim, uz predsjednika Velagića, imenovao je  članove Amira Zahiragića, Ahmeta Loju, Seada Turčala i Esada Pepića.

Kako je precizirano, tim Vlade do kraja ove sedmice sačinit će Nacrt kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja i nauke te će ga dostaviti pregovaračkom timu Sindikata na razmatranje, odnosno davanje primjedbi, sugestija i prijedloga koji će Vladi biti dostavljeni u narednom roku od sedam dana.

Ovom prilikom, iskazano je opredjeljenje Vlade i Skupštine KS da se osigura adekvatan pravni okvir za uređivanje prava koja proizilaze iz radno-pravnog statusa zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu.

Istaknuto je da će potpisivanjem Kolektivnog ugovora u konačnici uposlenici u oblasti visokog obrazovanja i nauke biti u ravnopravnom odnosu sa drugim budžetskim korisnicima, poboljšat će se njihov materijalni status, kao pretpostavka ispunjavanja propisanih uslova za akademska napredovanja, te osigurati stabilnost i redovnost isplata plata i drugih primanja koja nemaju karakter plate.

Očekivanja su i da će otpočinjanje pregovaračkog postupka za zaključivanje Kolektivnog ugovora doprinijeti bržem i efektivnijem provođenju procesa implementacije Zakona o visokom obrazovanju KS koji je usvojen prošle godine.