Pregovori o osnovici za obračun plaća uposlenih u javnoj službi Kantona Sarajevo: Vlada KS nudi osnovicu od 290 KM, sindikati zahtijevaju iznos od 300 KM

Utvrđivanje osnovice za sve uposlene u oblastima obrazovanja, policiji, državne službenike i namještenike, kao i uposlene u javnim ustanovama socijalne zaštite i kulture u Kantonu Sarajevo, bio je povod današnjeg sastanka pregovaračkih timova Vlade i pet reprezentativnih sindikata u KS koji zastupaju interese navedenih budžetskih korisnika.

Jedinstveni zahtjev sindikata je da osnovica za obračun plaće svih ovih uposlenika za 2018. godinu bude najmanje 300 KM, dok je Vlada ponudila osnovicu od 290 KM, a koja trenutno iznosi 283 KM.

Kako je navedeno, za isplatu osnovica prema Vladinoj ponudi biće neophodno izdvojiti dodatnih šest miliona KM na godišnjem nivou iz Budžeta KS za ovu namjenu.

"Činjenica je da će osnovica biti povećana. Sindikati imaju svoj zahtjev koji se razlikuje od stava Vlade, u odnosu na ono što procjenjujemo da možemo u ovom trenutku isplatiti. Moram istaći da su sindikati učestvovali u svim procesima koje ova Vlada provodi i da su doprinijeli ekonomskom napretku u Kantonu Sarajevo, u odnosu na prethodne dvije godine, i to u saniranju deficita, dogovoru o isplatama izvršnih presuda. Ali te presude nas između ostalog limitiraju da odgovorimo na zahtjeve sindikata koji jesu opravdani, ukoliko se uporede osnovice uposlenih u javnoj službi Kantona i u lokalnim zajednicama. U pojedinim općinama osnovice dosežu nerealne cifre. Mi u Kantonu Sarajevo nećemo imati taj neodgovoran odnos prema novcu i ugroziti likvidnost Kantona. Procijenili smo i u ovom trenutku Vlada kaže da je realno ići sa osnovicom 290 KM uz određene stimulacije koje će dobiti uposlenici u obrazovanju ali samo oni koji rade direktno sa djecom. Tu će biti poboljšanja uslova rada a imamo još nekoliko planova u vezi s kolektivnim ugovorima. To su mnogo obimniji, kvalitetniji ljekarski pregledi koje ćemo obezbijediti za sve uposlenike na Budžetu. Vlada time želi potvrditi da cijeni rad ovih ljudi, ali ne možemo garantovati da njihova primanja mogu biti drastično povećana. Članovi Vlade će danas zauzeti konačan stav o tome", izjavio je nakon sastanka premijer KS Elmedin Konaković.

Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić je istakao da je važno što su se za pregovaračkim stolom okupili predstavnici svih reprezentativnih sinidikata u javnom sektoru Kantona Sarajevo, ali i da se konačno pažnja skrenula na državnu službu.

"Mi u državnoj službi Kantona Sarajevo smo dugo vremena bili u određenom diskriminirajućem položaju u odnosu na druge resore. Danas smo se dogovorili da svi koji rade iste poslove u Kantonu Sarajevo trebaju imati isti platu za svoj rad. Očekujem i podržavam svako povećanje primanja i poboljšanje standarda uposlenih, jer državna služba treba da bude osnov evropskih integracija u kojima učestvuju i kantoni", naveo  je između ostalog ministar Nenadić.

Predsjednica Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe KS Višnja Ljubijankić kazala je da ovaj sindikat ne može u ovom trenutku pristati na ponuđenu osnovicu Vlade od 290 KM.

"Činjenica je da smo zajednički podnijeli zahtjev, kao Koordinacija svih budžetskih korisnika KS-a, zainteresirani sindikati državnih službenika i namještenika također, za osnovicu od 315 KM ali razumijevajući situaciju smo rekli i da bi bili zadovoljni osnovicom od 300 KM. Pregovarali smo i ranije sa Vladom i mislim da smo mogli pronaći kvalitetnije rješenje, posebno kada su u pitanju državni službenici i namještenici. Činjenica je naprimjer da imamo veliki broj namještenika čija je plaća u ovoj 2017. godini vraćena na nivo iz 2005. godine. Državni službenici i namještenici su uvijek imali izuzetno veliko razumijevanje i za Budžet KS i tešku situaciju. Potpisane su Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, čime su stvoreni uslovi da se ne podnose tužbe. Uvažavamo sve što je Vlada u ovom mandatu učinila i smatramo to pozitivnim ali su u tim procesima učestvovali i uposlenici zbog čega je naš stav da Vlada treba iznaći mogućnosti da poboljša naš status", obrazložila je između ostalog predsjednica Ljubijankić. Istakla je da je nažalost trenutna osnovica za obračun plaće uposlenih u Kantonu Sarajevo mnogo niža nego u općinama gdje ona dostiže iznos i do 360 KM, iako uposlenici u KS-u obavljaju mnogo složenije i odgovornije poslove.

Predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu Elvis Zornić izjavio je da je nakon niza pregovora cilj doći do kompromisnog rješenja, te da ovaj Sindikat podržava trenutni jedinstveni stav svih sindikata da iznos osnovice bude 300 KM.

"To nisu velika povećanja plaće, ali bi svakom državnom službeniku i namješteniku značilo da se njihov rad cijeni. Približili bismo se na taj način i platama uposlenih na drugim nivoima vlasti. Ne možemo ići ispod te cijene rada, odustali smo od maksimalnog iznosa osnovice od 315 KM koji smo ranije tražili", rekao je Zornić.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata MUP-a KS Mirza Hadžiabdić je kazao da je današnji sastanak bio primjer socijalnog dijaloga kakav treba da se vodi između vlada i sindikata. Istakao je da ovaj Sindikat podržava jedinstveni stav o povećanju osnovice od 300 KM, a što bi za uposlenike u ovom sektoru značilo povećanje za oko šest posto.

"Od Vlade KS trenutno imamo ponudu od 2,5 posto. Nadamo se da ćemo doći do kompromisnog rješenja, vjerujem da i jedna i druga strana imaju želju i volju za dogovorom", izjavio je Hadžiabdić.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS Faruk Bešlić kazao je da očekuje da Vlada KS prihvati izneseni jedinstveni zahtjev sindikata o visini osnovice.

"Postoji diskriminacija uposlenika koji primaju plaću iz Budžeta u odnosu na državne službenike u općinama i javnim preduzećima. Ne tražimo smanjenje njihovih plaća, tražimo da se udovolji našim zahtjevima, odnosno zahtjevima naših uposlenika", naglasio je Bešlić.

Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudin Sivro izrazio je očekivanja da će osim povećanja osnovice Vlada KS obezbijediti i dodatna sredstva u Budžetu u iznosu od dva miliona KM za naknade u otežanim uslovima rada i nagrađivanje rezultata najboljih uposlenika u sektoru obrazovanja, kroz Kolektivni ugovor.