Održana 13. sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Utvđeni nacrti zakona o koncesijama i zakona o javno – privatnom partnerstu

Vlada Kantona Sarajevo, na svojoj 13. sjednici, utvrdila je Nacrt zakona o koncesijama KS i Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu u Kantonu Sarajevo te će predložiti kolegiju Skupštine KS da se nacrti ova dva strateški važna zakona uvrste na sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo zakazanu za 27. april 2011. godine kako bi se, s obzirom na važnost zakona, omogućila javna rasprava po ovim zakonima u trajanju od najmanje 60 dana.
Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstu za boračka pitanja da potpiše Sporazum sa vlasnicima objekata na lokalitetu tunela D-B Dobrinja Butmir kako bi se završila započeta eksproprijacija nekretinina te kako bi Memorijalni muzej počeo sa radom i bio povjeren nadležnoj instituciji.
Vlada je donijela i Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama na području Kantona Sarajevo i drugim kantonima na otklanjanju šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća iz sredstava koja su obezbjeđena za te namjene.
Vlada je usvojila i Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2010. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka.
Vlada je usvojila Projekt izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomira za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici. Projekt je urađen još 2008. godine. U ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu predviđeno je 1.200.000,00 KM. Procjena je da će objekt, zajedno sa infrastrukturom koštati 2.120.000,00 KM. Implementator projekta je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.