Na 28. sjednici Skupštine KS: Usvojena Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za „Projekat vodovod Sarajevo“

Na današnjem skupštinskom zasjedanju, 28. po redu, zastupnici su usvojili i Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekat vodovod Sarajevo“. Ovom odlukom prihvaćeno je zaduženje Kantona Sarajevo po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za iznos od 25.000.000 EUR.

Sredstva zajma se prihvataju u formi vanjskog indirektnog duga. Rok za njihovo vraćanje je 15 godina sa grace periodom od tri godine uz kamatnu stopu koju će definisati šestomjesečni Euribor plus jedan posto marže na godišnjem nivou. Zajam se sastoji od tri tranše, i to prve dvije u iznosima od po 10.000.000 EUR i treća u iznosu od 5.000.000 EUR sa provizijom za raspoloživa, a neisplaćena sredstva od 0,5 posto godišnje.

Kako je precizirano odlukom, obaveza vraćanja zajma će posebnim podugovorom biti prenesena na KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, kao krajnjem dužniku. U svrhu redovne otplate zajma, Kanton je saglasan da Federacija BiH, u slučaju neredovnog ispunjavanja obaveza po zajmu, bez upozorenja može dospjele obaveze direkno naplatiti sa računa javnih prihoda, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Kantonu Sarajevu. U svrhu naplate svih potraživanja po ovom zajmu, Kanton se obavezuje da će Federaciji BiH dostaviti bjanko mjenice te je ovlastiti da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja.

Ovom Odlukom je ujedno data saglasnost za zaključivanje podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona Sarajevo i podugovora o kreditu između KS i KJKP „Vodovod i kanalizacija“, kao ovlaštenje premijeru KS da potpiše podugovor o kreditu sa Federacijom BiH, te istovremeno i za potpisivanje podugovora između KS i KJKP „Vodovod i kanalizacija“.

U prvom dijelu ove sjednice zastupnici su, po hitnom postupku, usvojili i zakone o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima te Zakona o komunalnoj čistoći kojima su prihvatili Vladin prijedlog o produženju roka za njihovu primjenu u trajanju od 24 mjeseca, odnosno do usvajanja zakona o lokalnoj samoupravi KS, a čija je izrada i priprema već pokrenuta.