Ministarstvo finansija: Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina KS donosi bolja i pravednija zakonska rješenja

Obzirom da je u Kantonu Sarajevo (KS) u toku javna rasprava u vezi sa donošenjem novog zakona o porezu na promet nepokretnosti i da su se u javnosti pojavila nerazumijevanja pojedinih aspekata koje donosi novi Zakon, Ministarstvo finansija KS objavljuje nekoliko osvrta na zakonska rješenja koja su predložena.

Imovinski porezi, u čiju grupu spada i Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava, sa ekonomskog su aspekta efikasniji od ostalih poreza. Ovo stoga što su porezna evazija i izbjegavanje plaćanja poreza kudikamo manje izraženi kod ove vrste poreza na promet nego kod drugih vrsta sličnih poreza, na primjer, posebnog poreza na promet (akcize). Utjecaj imovinskih poreza na alokaciju resursa u privredi je relativno mali tj. ovakvi porezi ne utječu na odluke ekonomskih subjekata o tome šta, kako i na koji način proizvoditi, u mjeri u kojoj to čine druge vrste poreza, oporezivanje rada, kapitala. I pored toga, značajno mjesto u novom Zakonu je dato poreznim oslobađanjima privrede u KS.

Dosadašnja diskusija i medijska pažnja u KS prema nacrtu novog Zakona više je usmjerena na rješenja koja su predložena u oblasti nasljedstva i poklona.U drugi plan su potisnuta rješenja koja stimulitišu privredu u KS. Riječ je, dakako, o predloženim poreznim oslobađanjima privrednih aktivnosti u nacrtu Zakona. Smatramo potrebnim javnosti približiti i pojasniti neke prednosti novog Zakona u odnosu na stari, kada je riječ o poreznom obuhvatu privredne aktivnosti.

Konstatacije radi, analizom dosadašnjih prometa nekretnina u KS ustanovljeno je da je broj prometovanja nekretnina pravnih i fizičkih lica gotovo podjednak. Što znači da preduzeća i obični građani približno u istoj mjeri prometuju nekretninama u KS. Stoga je vrlo bitno predstaviti porezna oslobađanja koja nudi nacrt novog Zakona koja se odnose na privredne aktivnosti. Porezna oslobađanja ne umanjuju ekonomsku snagu poreznog obveznika tj. ne povećavaju porezni teret, te ih je stoga veoma važno pravilno odrediti. U nacrtu novog zakona su ona proširena i preciznije definisana, a obuhvataju:

1. poljoprivredno zemljište koje služi u poljoprivredne svrhe i koje je po Prostornom planu utvrđeno kao poljoprivredno,

2. novosagrađeni objekt kada se prodaje prvom kupcu, za koji je plaćen porez na dodanu vrijednost,

3. nekretnine koje se unose u društvo prilikom osnivanja društva i kada se ulažu u kapital društva (dokapitalizacija), koja ima za posljedicu povećanje aktive i imovine društva,

4. promet nekretnina u podjeli nekretnina između članova društva u slučaju likvidacije društva, koja je nastupila nakon isteka najmanje pet godina od dana osnivanja društva,

5. promet nekretnine u slučaju statusnih promjena koje su regulisane Zakonom o privrednim društvima,

6. promet nekretnina za poslovni poduhvat koji ima za cilj pokretanje poslovnih djelatnosti i stimulisanje zapošljavanja nezaposlenih lica, na prijedlog općinskog načelnika i po odluci općinskog vijeća,

7. promet nekretnina sa davaoca kredita na pravno lice - primaoca kredita po potpunom povratu kreditnih sredstava u slučaju kada je predmetna nekretnina služila kao garancija za vraćanje kredita,

8. nekretninu koju korisnik lizinga stiče od lizing kompanije nakon isteka lizing perioda,

9. promet nekretnina u postupcima komasacije, arondacije, privatizacije i eksproprijacije.

Iz navedenog je vidljivo da se novim zakonom ne umanjuje ekonomska snaga u sektoru poljoprivrede. Zadržano je i porezno oslobađanje novosagrađenih objekata za koji je već plaćen PDV. Nadalje, nekretnine koje se upisuju u kapital društva su također oslobođene plaćanja poreza na promet nepokretnosti. Povrh toga, dato je pravo dodatnog oslobođenja od plaćanja poreza općinama za privredni poduhvat za koji procijene da doprinosi pokretanju proizvodnje i stimulisanju bržeg zapošljavanja u toj općini, čime se može značajno utjecati na smanjenje nezaposlenosti u KS. Ovo zakonsko rješenje treba dodatno promovisati među potencijalnim poduzetnicima u KS jer u dosadašnjoj praksi nije dovoljno korišteno. Smatramo i da će olakšice poput prometa nekretnina u slučaju statusnih promjena u preduzećima regulisanih Zakonom o privrednim društvima, a koje podrazumijevaju: pripajanja, spajanja, razdvajanja, odvajanja društava i sl., također olakšati bavljenje ekonomskim aktivnostima i osnažiti privrednu dinamiku u KS. Usporedbom rješenja iz postojećeg Zakona o porezu na promet nepokretnosti i novih rješenja iz nacrta Zakona vidljivo je da su zadržana sva ona rješenja koja mogu stimulisati privredu u KS. Novi Zakon je proširio nivo poreskih oslobađanja u odnosu na stari zakon a koja imaju pozitivan uticaj na poslovno ambijent u KS.