Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo: Do isteka zaliha, u ovoj godini uporedo će se koristiti stare i nove sudske i administrativne taksene marke

Vlade Kantona Sarajevo je na svojoj  80. sjednici, donijela zaključak o prodaji, odnosno štampanju sudskih i administrativnih taksenih maraka u 2017. godini. Kako je pojašnjeno iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, za plaćanje u administrativnim taksenim markama za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Kantona Sarajevo predviđene Tarifom administrativnih taksi, kao i za plaćanje sudskih taksi u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu, utvrđenih u Tarifi sudskih taksi, uporedo vršiti prodaja starih taksenih maraka KS (administrativne i sudske taksene marke u apoenima od 0,50 KM, 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM) preuzetih od dobavljača KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i novih taksenih maraka Kantona Sarajevo u istim apoenima, preuzetih od dobavljača BLICDRUK d.o.o. Sarajevo, sa kojim je Ministarstvo finansija KS zaključilo Okvirni sporazum za pružanje usluga štampanja taksenih maraka Kantona Sarajevo u 2017. godini.

Ističemo da je članom 7. Zakona o sudskim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 36/14 i 23/16) propisano da se sudska taksa predviđena u Tarifi sudskih taksi, do iznosa 50 KM, plaća sudskim taksenim markama i da je članom 7. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16) propisano da se administrativna taksa predviđena Tarifom administrativnih taksi, do iznosa 50 KM, plaća administrativnim taksenim markama.

Obavještavamo fizička i pravna lica da će se prodaja ranije odštampanih sudskih i administrativnih taksenih maraka vršiti uporedo sa novoodštampanim sudskim i administrativnim taksenim markama, sve do isteka zaliha.

Nove sudske i administrativne taksene marke Kantona Sarajevo su savremenog dizajna i vizualno inoviranog izgleda. Također, nove sudske i administrativne taksene marke posjeduju viši nivo sigurnosne zaštite koje potvrđuje vjerodostojnost taksenih maraka Kantona Sarajevo.