Ministar Halebić: Saradnja Ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH učvršćuje javne finansije u KS i poboljšava poslovno okruženje u KS

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić susreo se sa direktorom Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerifom Isovićem. Razgovarano je o aktuelnim temama iz djelokruga rada Ministarstva i Uprave kao i područjima za jačanje saradnje dvije strane.

Obzirom da je Ministarstvo finansija KS pokrenulo izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti i porezu na poklone i naslijeđe u KS, koji se nalazi u fazi javne rasprave, sastanak je iskorišten za stručnu razmjenu mišljenja o načinima na koji se Zakon može dodatno učiniti efektivnim.

Pored toga, Ministarstvo finansija priprema i izmjenu Zakona o komunalnim taksama KS. Istaknuto je da se zakonskom regulativom u oblasti oporezivanja u KS osnivanje i vođenje preduzeća treba olakšati, ubrzati i učiniti jeftinijim.

Ministar Halebić je kazao da se radi o složenim zakonima u kojima je korisnik poreznih prihoda općina/grad, donosilac zakona Kanton, a njegov implementator Porezna uprava FBiH što zahtijeva efikasnu saradnju više nivoa, kako bi se poslovno okruženje u KS uredilo na način koji u najvećoj mjeri pogoduje poduzetnicima i privređivanju.

Direktor Isović je, između ostalog, naglasio da Porezna uprava sa svojim kapacitetima i infrastrukturom značajno unapređuje ubiranje javnih prihoda u svim kantonima u FBiH.

Dvije strane su razmotrile i zakonska rješenja koja se tiču sticanja nekretnina od strane mladih, poklanjanja nekretnina između poslovnih subjekata i fizičkih lica i neke specifičnosti u oblasti oporezivanja nasljeđivanja.

Zaključeno je da novi zakoni trebaju motivisati poduzetnike na stvaranje nove vrijednosti ali i osloboditi oporezivanja pojedine slučajeve u kojima socijalni aspekti ne trebaju biti zanemareni.