Implementacija amandmana na Ustav KS: U toku konsultacije o izradi zakona o lokalnoj samoupravi

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, u saradnji sa Centrima civilnih inicijativa (CCI) i uz podršku Ambasade Švicarske u BiH i Švicarskog vijeća za saradnju, organiziralo je jučer još jedan konsultacijski sastanak o temi "Lokalna samouprava-provođenje ustavnih reformi u Kantonu Sarajevo".

Osim predstavnika resornog ministarstva, sastanku su prisustvovali i predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić, premijer Elmedin Konaković, ministri finansija i obrazovanja, nauke i mladih Jasmin Halebić i Elvir Kazazović, predstavnici Grada i općina u Kantonu Sarajevo, Saveza općina i gradova FBiH, OHR-a, OSCE-a, Delegacije Evropske unije u BiH, te drugih domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija.

Povod organiziranja sastanka je provedba aktivnosti na implementaciji amandmana na Ustav KS koje je u julu ove godine usvojila Skupština KS.

U ime organizatora sastanka, ministar pravde i uprave Mario Nenadić je informisao prisutne da je ovo ministarstvo pripremilo Prednacrt zakona o lokalnoj samoupravi te da je cilj još jednom analizirati sve njegove aspekte koji se odnose na preuređenje pitanja nadležnosti u pogledu lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo i u ovoj ranoj fazi zakonski definirati najprihvatljivija, najekonomičnija i najefikasnija rješenja za Kanton Sarajevo.

Po riječima ministra Nenadića, riječ je o problematici koja je tokom dužeg perioda bila ustavno-pravno osporavana, tako da postoji 17 presuda Ustavnog suda FBiH kojima se potvrđuje povreda prava lokalnih zajednica na lokalnu samoupravu od kantonalnih struktura vlasti.

Istakao je da je, u odnosu na zatečeno stanje, ostvaren značajan napredak u rješavanju ove problematike, a što potvrđuje i osam usvojenih amandmana na Ustav KS. Naglasio je da je interes Ministarstva koje predvodi da se ova pitanja u Kantonu urede na ustavno-pravno prihvatljiv način.

"Nakon konstruktivne rasprave donesen je niz zaključaka. Radna grupa, imenovana na prijedlog gradskih i općinskih struktura, usaglasit će tekst Prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi i pripremiti njegov nacrt. Rok za pripremu propisa je 60 dana. U tom periodu, radna grupa i druge strukture će pripremiti i pregled drugih paralelnih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja, te drugih zakonskih i podzakonskih akata koje će biti neophodno donijeti da bi se zakon o lokalnoj samoupravi mogao implementirati kada stupi na snagu. Bit će neophodno napraviti i pregled preuzetih međunarodnih, odnosno kreditnih obveza kako bi se znalo ko, kada, pod kojim uvjetima i za koji period je preuzeo odgovornost za to, posebno kada je riječ o vraćanju preuzetih kredita koji se odnose na javne komunalne usluge, bez čega je nemoguće vršiti prenos nadležnosti sa jednog nivoa vlasti na drugi. Također je potrebno napraviti pregled broja angažiranih ljudi za pitanja koja će biti predmet lokalne samouprave na pojednim nivoima vlasti", obrazložio je ministar Nenadić.

Jedan od zaključaka je da će se prenos nadležnosti vršiti etapno, te da će budući zakon o lokalnoj samoupravi morati sadržavati odredbe o odgođenom dejstvu zakona.

Sastanak je organiziran u okviru potpisanog Protokola o saradnji između Ministarstva pravde i uprave KS i CCI-ja, u svrhu provođenja reformi u Kantonu Sarajevo.